top of page

Konsulttjänster

RAMS Tech erbjuder tjänster inom en rad olika områden, som var och en omfattar en iterativ process som sträcker sig över systemets livslängd och som utförs av ett team med skilda specialistkunskaper. Vi har kunskap och erfarenhet av att arbeta med enskilda specialistuppdrag eller i projektform och arbetar ofta tillsammans med andra erfarna konsulter som ibland knyts till uppdraget utifrån innehåll och efterfrågan.

Uppdragsgivarna är företag som behöver ökad kompetens under en kortare eller längre period. Arbetet utförs enligt gällande normer och standarder eller enligt uppdragsgivarens önskemål.

Nedan presenteras de sex huvudområden som vi erbjuder tjänster inom.

Team Meeting

Reliability Availability Maintainability 

Integrated Logistics Support 

System Safety 

Functional Safety 

Requirement Management 

Risk Management 

Reliability Availability Maintainability (Funktionssäkerhet, Driftsäkerhet, Underhållsmässighet) – Sannolikheten att systemet kan utföra en funktion under givna förutsättningar under ett givet tidsintervall, d.v.s. förmågan att fungera utan störningar. Möjliga analysmetoder kan vara felmods- och feleffektanalys (FMEA) samt felträdsanalys (FTA).

Integrated Logistics Support (ILS) – Att anpassa system för ett optimalt utnyttjande av stödfunktioner som t.ex. underhåll, reservdelar, dokumentation och utbildning under systemets tekniska livslängd med målet att nå en så kostnadseffektiv lösning som möjligt.

System Safety (Systemsäkerhet) - Minimera risken för att en produkt eller ett system att orsaka person-, egendom- eller miljöskada. Hazardanalys, felmods- och feleffektanalys (FMEA) samt felträdsanalys (FTA) är metoder som används inom området.

Functional Safety (Funktionssäkerhet) – Den del av säkerheten som beror på om ett system eller en komponent fungerar korrekt med de insignaler som ges.

Requirement Management (Kravhantering) – Målet är att på ett systematiskt sätt identifiera riskkällor och bedöma olika typer av risker för en organisation. Det kan t.ex. innebära ekonomiska, politiska eller miljöpåverkande risker. Efterföljande riskhantering omfattas av att hantera de risker som organisationen kan vålla eller drabbas av.

Risk Management (Riskhantering) – En viktig del i systemutvecklingen för att begränsa större felkällor. Det handlar om att först samla in, beskriva och tolka krav på ett korrekt sätt för att sedan prioritera, dokumentera och testa systemkrav på ett effektivt sätt.

Kontakt 2
bottom of page